มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส

ชื่อเรื่องขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
บันทึก-ita 121.55 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-ประจำงบประมาณ-พ.ศ.2563 303.45 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-ประจำงบประมาณ-พ.ศ.2562 300.09 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน 236.14 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม-1 130.02 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ 350.49 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนิน 285.14 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ 469.17 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่ 340.49 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 246.39 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 279.15 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 348.70 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 230.42 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
ประกาศเทศบาล-เรื่อง-เจตจำนงต่อต้านการทุจริต 314.62 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 386.22 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง