ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
แนบไฟล์ *
Maximum upload size: 25MB

ข้อปฏิบัติการใช้งานแบบฟอร์มออนไลน์
1.กรอกข้อมูลที่แท้จริงให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ กรณีจำเป็น
2.ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการเขียนคำร้อง
3.ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องก่อน ส่งข้อมูล

สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร ยโสธร 35000
โทร : 045-714147  อีเมล์ : namkamyai35000@hotmail.com

โทรศัพท์ติดต่อภายใน สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
045-714147 ต่อ 0 โอเปอร์เรเตอร์
045-714147 ต่อ 11 สำนักปลัด
045-714147 ต่อ 12 กองคลัง
045-714147 ต่อ 13 กองช่าง
045-714147 ต่อ 14 กองการศึกษาฯ
045-714147 ต่อ 15 กองสวัสดิการสังคม
045-714147 ต่อ 16 นิติกร
045-714147 ต่อ 17 แฟกซ์
045-714147 ต่อ 19 ห้องท่านนายก
045-714147 ต่อ 20 ห้องท่านรองนายก
045-714147 ต่อ 21 ห้องท่านปลัด

สายตรง นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่ 081-8771380