การให้บริการ

ชื่อเรื่องขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 24.60 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ระยะเวลเ 6 เดือนแรก 413.13 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานสิถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 140.81 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่-ประจำปีงบประมาณ-2563 167.83 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่-ประจำปีงบประมาณ-2562 154.32 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่ต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ 4.32 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง