กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ชื่อเรื่องขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พ.ศ.2560 15.80 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
2.พระราชบัญญัติเทศบาล_พ.ศ.2496ฉบับที่-13พ.ศ.2552 263.74 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
3.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ.2560 286.74 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
4.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2542 136.81 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
5.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ_พ.ศ.2540 138.33 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
6.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร_พ.ศ.-2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม 379.75 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
7.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พ.ศ.2539 74.44 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
8.พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล_พ.ศ.2542 158.61 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
9.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2560 247.70 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
10พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน_พ.ศ.2475และที่แก้ไขเพิ่มเติม 153.23 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
11.พระราชบัญญัติภาษีป้าย_พ.ศ.2510และที่แก้ไขเพิ่มเติม 107.79 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
12.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน_พ.ศ.2534 322.37 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
13.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 209.08 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
14.พระราชบัญญัติสาธารณสุข_พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม-2 286.88 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
15.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง_พ.ศ.2539-1 166.90 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
16.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พ.ศ.2544-1 91.46 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
17.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินรักษา2547ถึง2558 226.66 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
18.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2546 172.63 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
19.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.-2548 145.48 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
20.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี-ว่าด้วยงานสารบรรณ_พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม 230.83 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง