การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ชื่อเรื่องขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
การประชุมประชาคมหมู่บ้นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 6.44 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
จัดทำโครงการประเพณีลอยกระทงตำบลน้ำคำใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 558.99 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
การประชุมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ 718.98 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
กิจกรรมทำความสะอาด ล้างตลาดและที่สาธรณะภายในพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่ 360.66 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
กิจกรรมทำความสะอาดสถานที่เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอย กักตัวของผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 183.66 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
กิจกรรมทำปลูกต้นไม้และทำความสะอาดถนนสายหลักสายรองในพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่ 182.58 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
กิจกรรมบริการประชาชนในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 610.41 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 358.29 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม ป้องไข้เลือดออก โดยทำความสะอาด รื้อคลอง ภายในหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่ 388.35 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
โครงการจัดเก็บภาษีและให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 180.20 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
โครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 185.32 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
จัดทำโครงการประเพณีลอยกระทงตำบลน้ำคำใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 558.99 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง