ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่


นางประไพศรี กรินรักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

นางพเยีย ต้นหลุบเลา
รองปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่