การมีร่วมของผู้บริหาร

ชื่อเรื่องขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 704.10 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
กิจกรรมการมีส่วนร่วมงานผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี 2565 4.96 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
การประชุม เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ 229.41 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
โครงการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1.30 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1.63 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
โครงการปฏิบัติธรรม ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2.36 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง