การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ชื่อเรื่องขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์-มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน-1 350.49 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รูปโครงการปฏิบัติธรรม-2562-1 663.05 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานผลกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติไทย-ประจำปีงบประมาณ-2562 275.23 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศลีธรรม คุณธรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 2.70 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4.95 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล-ลูกจ้างประจำและลูกจ้าง 137.93 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของบาลตำบลน้ำคำใหญ่-1 469.17 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส-1 340.49 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
มาตรการป้องกันการรับสินบน-1 279.15 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผงประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม-1 348.70 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ-1 230.42 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ 1.42 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
นโยบายการกำกับดูแลองค์กร-1 116.56 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง