การบริหาร-ทรัพยากรฯ

ชื่อเรื่องขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนเส้นทางความก้าวหน้า-ในสายอาชีพ 1.84 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
แผนพัฒนาบุคลากร-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561-2563 2.11 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ-2562 1.21 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคคลด้านพัฒนาบุคลากร-ประจำปีงบประมาณ-2563 717.58 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563 290.29 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-ประจำปีงบประมาณ-2562 377.25 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล 8.41 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
ประกาศ-เรื่อง-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 206.64 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
ประกาศ-เรื่อง-หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกพนักงานเทศบาล 220.68 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
ประกาศ-เรื่อง-กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ-จำนวนวันลา 279.14 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
ประกาศ-เรื่อง-กำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร-ประจำปี-2561-2563 239.99 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
ประกาศ-เรื่อง-การสร้างขวัญ-กำลังใจ 141.51 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารการพัฒนาทรัพยาบุคคล-2561-2563 1.31 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง