คู่มือประชาชน

ชื่อเรื่องขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-39-ทวิ 95.50 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
การแจ้งถมดิน 90.00 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา-39-ทวิ 118.00 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
การแจ้งขุดดิน 90.00 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา-39-ทวิ 116.50 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 83.50 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 83.00 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 83.00 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
การรับชำระภาษีป้าย 86.50 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน 91.50 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่ 96.00 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
การจดทะเบียนพาณิชย์ 91.00 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา-33 86.00 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 93.50 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา-22 94.00 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา-21 115.00 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 89.00 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 80.00 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง