คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล


นางประไพศรี กรินรักษ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่