โครงการ เยี่ยมถึงเรือน เยือนถึงใจ เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read more

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more

โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more