รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ชื่อเรื่องขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
ข้อ 11 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 133.89 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานขอจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ตับเต่า ม.11 (เส้นบ้านนายดิเรก-หนองนาเถิง) 264.01 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานขอจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ. ม.3 (เส้นข้างบ้านพ่อเทียม) 227.46 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานขอจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.น้ำคำน้อย ม.15 (เส้นบ้านแม่หอมเก่า) 264.68 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานขอจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ.ตับเต่า ม.11 (เส้นนากำนันไพบูรย์ไปบ้านวังแคน) 169.43 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานขอจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ห้องเสือตาย ม.7 (เส้นบ้านหนองเสือตายไปบ้านกุดจอก) 262.38 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานขอจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ตับเต่า ม.11 (เส้นไปห้วยใหญ่) 256.10 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานขอจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ.ตับเต่า ม.12 (เส้นบ้านนายบอลไปหนองนาฝาย) 75.38 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานขอจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.กุดจอก ม.5 (เส้นบ้านกุดจอกไปถนน รพช.) 389.84 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานขอจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.น้ำคำน้อย ม.2 (เส้นข้างร้านทรัพอนันต์เส้น 1 ) 276.18 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานขอจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.ตับเต่า ม.12 370.10 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานขอจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.น้ำคำน้อย ม. 15 387.82 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานขอจ้างก้อสร้างศาลาพักญาติ บ.ห้องข่า ม.14 212.01 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานขอจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนนวารีราชเดช-หนองขอน 160.74 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานขอจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.น้ำคำน้อย ม.2 (เส้นข้างร้านน้องฮั่น) 416.00 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานขอจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.น้ำคำน้อย ม.2 (เส้นข้างร้านทรัพย์อนัน 2 ) 337.91 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานขอจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.ตับเต่า ม.11 (เส้นบ้านตับเต่าไปบ้านวังแคน) 371.62 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานขอจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.น้ำคำน้อย ม.2 (เส้นถนนเจ้าเสด็จไปห้องข่า) 419.69 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานขอจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.น้ำคำน้อย ม.2 382.43 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานขอจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.สมสะอาด ม.8 386.16 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง